Parlamentul a adoptat 3 legi cu impact asupra activității de întreprinzător

  • 22.05.2020

În ședința plenară a Parlamentului din 21 mai au fost adoptate 3 legi cu impact asupra activității de întreprinzător, în procesul elaborării cărora AmCham a participat activ prin transmiterea scrisorilor de poziție și participarea la dezbaterile publice. 

1. Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 

Legea transpune acquis-ul comunitar european în cadrul normativ național și reglementează mecanismul organizării și desfășurării achizițiilor în sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale.

2. Legea privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Legea transpune acquis-ul comunitar european în cadrul normativ național și reglementează modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului de către entitățile raportoare și reprezentanții lor, modul de aplicare a sancțiunilor și mărimea amenzilor.

AmCham a transmis două scrisori de poziție asupra respectivei legi și a participat la ședințele Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru unde au fost discutate propunerile mediului de afaceri.

Urmare a intervenției mediului de afaceri, legea a suferit următoarele îmbunătățiri:

- introducerea normei care reglementează modalitatea de aplicare a amenzii în cazul pluralității de încălcări;

- modificarea circumstanțelor agravante și circumstanțelor atenuante;

- modificarea normelor care reglementează calificarea unor încălcări drept ușoare sau grave;

- diminuarea amenzilor în cazul săvârșirii unor categorii de încălcări;

- îmbunătățirea proiectului din punct de vedere al tehnicii legislative.

3. Legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică

Legea reglementează mai multe măsuri care urmează a fi aplicate pe perioada stării de urgență în sănătate publică, de asemenea stabilind reguli cu caracter permanent în câteva domenii de activitate, inclusiv în ceea ce privește relațiile de muncă și reglementarea conceptului muncii la distanță.

AmCham a transmis două scrisori de poziție și a propus spre adoptare propriul proiect alternativ cu privire la munca la distanță care ar ține cont de necesitățile mediului de afaceri, normele căruia au fost parțial acceptate, dar și a înaintat mai multe propuneri asupra proiectului de lege în redacția expusă spre consultări publice de către autorități.

Urmare a intervenției mediului de afaceri, legea a suferit următoarele îmbunătățiri:

- Reglementarea posibilității schimbării temporare a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, prin ordinul angajatorului, fără operarea modificărilor în CIM, în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică

- Posibilitatea stabilirii particularităților privind munca la distanță atât în contractul individual de muncă, cât și în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate;

- Excluderea din proiect a unor reglementări referitoare la clauzele obligatorii care trebuie să se conțină în CIM, precum și îmbunătățirea lui din punct de vedere al tehnicii legislative.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md

___________________________________________________________________________________________________________________

At the plenary session of the Parliament from 21 May, 3 laws with an impact on entrepreneurial activity were adopted. AmCham actively participated in the drafting through position papers and participation in public debates.

1.Law on procurement in the energy, water, transport, and postal services sectors

The law transposes the acquis of the European Union into the national framework and regulates the mechanism for organizing and conducting procurement by entities operating in the water, energy, transport, and postal services sectors.

2.Law on infringement procedure in the field of prevention of money laundering and terrorism financing and the method of applying sanctions

The law selectively transposes the acquis of the European Union into the national framework and regulates the infringement procedure in the field of prevention of money laundering and terrorism financing by reporting entities, their representatives, as well as the application of sanctions and the number of fines.

AmCham submitted two position letters on this law and attended meetings of the Economic Council to the Prime Minister where the proposals from the business community were discussed.

Following the intervention of the business community, the law has undergone the following improvements:

- introduction of the rule governing the application of the fine in the case of a plurality of infringements;
- modification of aggravating and mitigating circumstances;
- modification of the rules governing the classification of infringements as minor or serious;
- reduction of fines for admitting several infringements;
- improving the law in terms of legislative technique.

3. Law on the establishment of several measures during the state of emergency in public health

The law regulates several measures to be applied during the state of emergency in public health, but also rules of a permanent nature in some fields of activity, including labor relations. In particular, the law establishes new regulations on remote work.

AmCham Moldova submitted two position papers and proposed for adoption alternative regulations regarding the remote work that would take into account the needs of the business community which were partially accepted, but also came up with specific proposals on the draft law in the wording subject to public consultations.

Following the intervention of the business community, the law has undergone the following improvements:

- regulation of the possibility of temporarily changing the employee's place of work with the performance of work at home or remotely, by order of the employer, without making changes to the employment contract, in case of impossibility for the employee to perform work at the workplace organized by the employer and for the purpose of protecting the safety and health of the employee during exceptional situations; 
- regulation of the possibility of establishing the particularities regarding remote work both in the individual employment contract and in the collective labor contract, internal regulations of the company or in another normative act at the company level;
- exclusion from the law of some regulations regarding the mandatory clauses that must be contained in the employment contract, as well as its improvement in terms of legislative technique.

For further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go