MISIUNE

Promovarea investițiilor americane, străine și locale în Republica Moldova și colaborarea cu Guvernul Republicii Moldova și liderii mediului de afaceri pentru dezvoltarea unui climat de afaceri mai favorabil în Moldova.

DE CE AMCHAM?

Timp de 15 ani, AmCham Moldova este una dintre cele mai reprezentative, notorii și influente asociații ale comunității de afaceri din Moldova, fiind participant activ la dialogul public-privat, promovând pe această cale importanța investițiilor în sectorul privat și a mediului de afaceri competitiv pentru creșterea economică durabilă și incluzivă.

AmCham Moldova face parte din diverse platforme naționale de consultare cu comunitatea de afaceri, precum Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, AmCham având rolul de coordonator al Grupului de lucru pentru „Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială”.

Asociația este acreditată de către Camera de Comerț a SUA și este parte a unei rețele de peste 130 de Camere de Comerț Americane din toată lumea, fiind afiliată în special rețelei Camerelor de Comerț Americane din UE, astfel fiind asigurat accesul AmCham Moldova la comunitatea de afaceri internațională.

La moment, membrii AmCham Moldova sunt 143 de companii, cu investiții americane, străine și locale, ce operează în diferite sectoare ale economiei naționale.

Comunitatea de afaceri AmCham Moldova, conform datelor colectate pentru anul 2019, realizează profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova, transferă cumulativ circa 30% din total TVA colectat la import și achită salarii angajaților de aproape 2 ori mai mari decât media achitată de sectorul privat - fapt ce denotă contribuția semnificativă a membrilor AmCham la bugetul național.

De ce AMCHAM

ARGUMENT

Diversitatea și calitatea membrilor AmCham facilitează accesul nostru la variate practici de reglementare a afacerilor din întreaga lume. Datorită acestui fapt AmCham are capacitatea de a colecta cele mai bune exemple de politici publice cu impact asupra mediului de afaceri, de a analiza respectivele informații în context local și, respectiv, de a adresa recomandări pentru depășirea provocărilor comunității de afaceri și stimulării investițiilor în sectorul privat.

Astfel, timp de 15 ani, în mod consecvent și constructiv, formulăm propuneri încadrate în multiple pachete de recomandări legislative, punându-le la dispoziția Guvernelor, întru a servi misiunii noastre – de a contribui la crearea unui climat favorabil activității de întreprinzător, printr-un dialog deschis și o relație de strânsă colaborare cu autoritățile Republicii Moldova.

Agenda de advocacy a AmCham Moldova se bazează pe preocupările și necesitățile companiilor membre, fiind strâns corelată cu agenda de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, fapt pentru care anual sunt elaborate și înaintate autorităților de stat peste 90 de documente de poziție.

Suntem ferm convinși că Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător este singura soluție viabilă care, dacă va fi implementată, va stimula activitatea de afaceri în Republica Moldova și va servi drept un instrument puternic de promovare a Republicii Moldova ca destinație investițională și va asigura integrarea țării în circuitul economic european.

Compendiul de recomandări Business CORe aduce în vizor un pachet de măsuri importante cu potențial de a spori atractivitatea investițională a Republicii Moldova în cazul în care se reușește realizarea diligentă a acestora.

Totodată, Business CORe abordează și cea mai mare provocare a anului – atenuarea impactului economic al pandemiei COVID-19. Deși nu este axat în jurul pandemiei, documentul conține o serie de propuneri menite de a spori reziliența sectorului privat în cazul în care criza se prelungește în timp.

Compendiul de Recomandări Business CORe reafirmă angajamentul AmCham de a contribui constructiv la îmbunătățirea climatului de afaceri în Republica Moldova, stimularea investițiile străine și locale, promovarea reformelor menite să asigure progresul nostru în implementarea agendei de asociere cu UE și, în cele din urmă, creșterea economică și bunăstarea societății.

Carmina Vicol, Președinte, AmCham Moldova

FACTORI ACTUALI DE CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚII

NOUĂ RECOMANDĂRI PRIORITARE

PRIORITATEA I: Garantarea premiselor fundamentale pentru creșterea economică durabilă și bunăstarea societății

La 30 de ani de la obținerea independenței, Republica Moldova rămâne codașă în Europa Centrala si de Est la capitolul dezvoltării economice (PIB per cap de locuitor). În cazul perpetuării actualului tipar economic nesustenabil, bazat preponderent pe remitențe și consum decât pe investiții si export, vom înregistra în continuare performanțe modeste la capitolul creșterii nivelului calității vieții, ceea ce inevitabil va alimenta emigrarea, formând un cerc vicios.

Acest cerc vicios poate fi rupt doar prin adoptarea fermă a unui model sustenabil de creștere economică, cu sectorul privat in calitate de nucleu si forța motrice a acestuia.

Guvernul urmează să se angajeze plenar in dezvoltarea de politici stimulatoare și incluzive, asigurarea independentei si transparentei instituțiilor și livrarea de servicii publice calitative si adecvate, pentru a se asigura că sectorul privat poate prospera, inova și în consecință genera mai multe locuri de muncă și venituri în buget. Or, actualmente, ponderea investițiilor străine directe în produsul intern brut național este printre cele mai scăzute din regiune – o reflecție practică a gradului de competitivitate a țării ca destinație pentru investiții în raport cu țările din regiune. Acuratețea acestui indicator este susținută și de clasamentele internaționale privind calitatea mediului de afaceri, Moldova fiind percepută mai puțin atractivă ca locație de afaceri decât Albania, Armenia, Georgia, Bulgaria, Țările Baltice, acestea fiind doar unele exemple. Climatul de afaceri favorabil, cuplat cu atragerea targetată a investițiilor majore în infrastructură a determinat creșterea economică semnificativă în aceste țări, asigurând bunăstarea și calitatea vieții propriilor cetățeni.

Pentru a ține pasul, Moldova ar trebui să fie ambițioasă în stabilirea obiectivelor de creștere economică și să acționeze cu fermitate în realizarea acestora. O dinamică de creștere anuală de două cifre a PIB-ului pe termen scurt, cuplată cu majorarea semnificativă a exporturilor și echilibrarea balanței comerciale, precum și majorarea substanțială a stocului de investiții atât interne cât și externe pe termen mediu, sunt precondiții indispensabile ale obiectivului de bază – îmbunătățirea calității vieții în Moldova și atenuarea exodului de capital uman.

Moldova trebuie să-și clădească calea de ascensiune către Uniunea Europeană nu ca un „caz de asistență socială”, ci ca o țară în avansare economică vertiginoasă.

AmCham Moldova dorește să colaboreze cu noul Guvern pentru a revizui proiectul de Strategie Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” cu scopul de a stabili obiective economice mult mai ambițioase, fundamentate de setul de reforme adecvat. Între timp, avem convingerea că implementarea pachetului de recomandări din cadrul acestei iterații a Business CORe va genera impulsuri economice ce vor oferi spațiu pentru implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare.

Asigurarea unei reforme judiciare reale și eficiente pentru garantarea justiției echitabile
În pofida asistenței financiare și expertizei oferite de UE și SUA, sectorul justiției rămâne în continuare neeficient, corupția fiind percepută ca o practică uzuală. Judecătorii în mod frecvent adoptă hotărâri care contravin legislației, situație demonstrată de istoria eșecurilor Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nivelul încrederii mediului de afaceri în sistemul judiciar moldovenesc este, de asemenea, scăzut, investitorii străini simțindu-se mai degrabă hărțuiți decât protejați de sistemul judiciar local.

Mecanismele alternative de soluționare a litigiilor (ADR) și mecanismele de soluționare online a litigiilor (ODR) sunt încă subdezvoltate, atât din cauza legilor ineficiente, cât și a aplicării defectuoase a dispozițiilor legale. Cele mai bune practici internaționale recente, inclusiv regionale, dezvoltate în special ca răspuns la provocările generate de pandemia COVID-19, au demonstrat că mecanismele ADR / ODR robuste și eficiente ajută la înlăturarea restanțelor instanțelor de judecată, sporesc accesul la justiție și la justiția distributivă. Reproiectarea sistemului judecătoresc necesită o nouă configurație a oamenilor, a proceselor, a tehnologiilor și a spațiilor fizice, care sunt centrate pe utilizator, compatibile cu tehnologia, durabile și accesibile. 76% din întreprinderi sunt nemulțumite de calitatea justiției (Încrederea în sistemul de justiție al Republicii Moldova, CRJM)

PRIORITATEA II: Consolidarea climatului de afaceri favorabil investițiilor

Asigurarea previzibilității reglementărilor activității de întreprinzător pe termen lung și scurt
Desfășurarea afacerilor în Republica Moldova prezintă în continuare provocări enorme pentru investitorii care speră la un model de afaceri cu un anumit nivel de previzibilitate a cadrului de reglementare. Aceasta deoarece antreprenorul, construindu-și un model de afaceri ce include aprobarea produselor, toate elementele de formare a costurilor, canalele de distribuție și regimul fiscal, trebuie să fie sigur că își poate baza modelul pe un climat de afaceri relativ stabil și atractiv.

Purtarea dialogului cu sectorul privat pentru alinierea priorităților publice și private de dezvoltare
Este esențial ca orice decizie care afectează activitatea de întreprinzător să fie comunicată către și în prealabil consultată cu reprezentanții mediului de afaceri. Elaborarea documentului de analiză a impactului de reglementare care însoțește proiectele de decizii trebuie să reprezinte una din etapele obligatorii de respectat în procesul de promovare a politicilor cu impact asupra mediului de business, atât la nivelul autorităților executive, cât și la nivelul Parlamentului.

Exercițiul de elaborare și consultare a proiectelor de decizii și documentelor de analiză a impactului de reglementare urmează să fie unul efectiv, participativ și orientat spre atingerea atât a priorităților publice, cât și a celor private.

Acte permisive

Existența unor proceduri complicate și uneori netransparente de obținere a permiselor, autorizațiilor, licențelor și a altor documente solicitate de autorități creează presiuni suplimentare asupra sectorului privat. Efectul practic al mai multor legi de „ghilotină” a fost minimizat de slaba coordonare a proceselor de autorizare a activității de întreprinzător între autoritățile publice și de tendința acestora din urmă de a impune reguli restrictive sau împovărătoare în contradicție cu dispozițiile legale.

Legislația în domeniul concurenței

Riscurile generate de nerespectarea legislației concurențiale sunt înalte. O întreprindere calificată drept neconformă de către Consiliul Concurenței poate fi supusă unor amenzi intempestive și disproporționat de severe, plăti pentru despăgubirea prejudiciilor cauzate competitorilor sau clienților săi din cauza comportamentului anticoncurențial sau poate fi expusă riscului contractual, majoritatea acordurilor anticoncurențiale fiind ilegale și, prin urmare, inaplicabile. Nu trebuie ignorat nici riscul reputațional, care în mod obișnuit există în orice dosar semnificativ din domeniul concurenței. Intervenția politicului și tendința de a extinde agenda politică la organul de supraveghere a pieței aduc incertitudine în piață și îngreunează în mod nejustificat pentru noii participanți evaluarea cadrului concurenței și a riscurilor asociate. Nu în ultimul rând, presiunea exogenă asupra Consiliului Concurenței generează riscul scurgerii premature a informațiilor confidențiale cu privire la investigațiile în curs și a încălcării principiului prezumției de nevinovăție.

Cadrul normativ privind protecția datelor cu caracter personal

Republica Moldova a inițiat procesul de transpunere în legislația națională a noului Regulament UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), depunând eforturi în asigurarea aplicării extrateritoriale a GDPR-ului.

Cadrul normativ privind achizițiile publice

Achizițiile publice reprezintă un capitol important din cheltuielile realizate din banii contribuabililor, autoritățile publice fiind consumatori importanți ai bunurilor și serviciilor produse de comunitatea de afaceri. Din ce în ce mai mult, achizițiile publice sunt utilizate ca pârghie pentru a stimula creșterea economică și pentru a atinge obiective politice conexe, cum ar fi stimularea inovației și obținerea unor rezultate durabile la nivel central și local.

Anume din această cauză, este foarte important ca procedurile ce țin de achizițiile publice să se realizeze într-un mod integru, eficient, corect și echidistant, bazându-se pe standarde ridicate și pe cadrul legal național ajustat la cele mai bune practici internaționale. De asemenea, acestea trebuie să se desfășoare în cadrul unor proceduri clare și transparente, asigurându-se o concurență loială între toți participanții.

PRIORITATEA III: Consolidarea unui sistem fiscal prietenos mediului de afaceri

Sistemul fiscal reprezintă o parte esențială a activității oricărei societăți comerciale. Este foarte important ca acesta să fie echitabil, previzibil, ușor de înțeles și de conformat, în baza celor mai bune practici regionale și internaționale și cu un sistem clar și transparent de implementare a procedurilor asociate, concentrându-se pe contribuabil și digitalizare. Organele fiscale trebuie să-și consolideze în continuare capacitățile în asigurarea conformării benevole cu accent pe rolul consultativ al autorității fiscale, creșterea gradului de satisfacție în cadrul interacțiunilor dintre contribuabili și autoritate.

 • Asigurarea predictibilității sistemului fiscal prin consultarea în timp util a politicii fiscale propuse cu părțile interesate și corelarea acesteia cu Cadrul bugetar pe termen mediu;
  Este crucial să ne asigurăm că există suficient timp alocat consultării proiectului de lege privind politica fiscală și vamală și că sunt urmate toate procedurile care sunt legate de proces. De asemenea, perioada de intrare în vigoare de șase luni care este stipulată în Codul fiscal ar trebui respectată mai cu strictețe.
 • Implicarea activă a comunității de afaceri în procesul de rescriere a Codului fiscal, cu accent pe capitolele privind impozitul pe venit (profit), TVA și impozitele locale, inclusiv prin prisma termenelor de implementare a Acordului de Asociere RM-UE în partea ce ține de TVA și accize.
  Există un document al Ministerului Finanțelor din 2018, denumit Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal, care prevede că ar trebui să se facă unele activități pentru rescrierea Codului fiscal, cu un calendar bine-definit pentru a face acest lucru. Este imperativ să fie actualizat calendarul pentru a continua procesul de rescriere. Totuși, este important să se implice comunitatea de afaceri încă de la primele etape pentru a beneficia de cea mai bună expertiză a comunității de afaceri chiar de la început.
 • Extinderea către 2030 a termenului pentru alinierea accizei minime cu cea din UE și majorarea graduală a accizei la țigarete pe termen lung pentru a asigura venituri bugetare stabile și durabile și a diminua riscul de dezvoltare a pieței ilegale a produselor din tutun.
 • Creșterea fluxurilor de investiții prin menținerea stimulentelor fiscale eficiente actuale (parcuri IT, zonele economice libere) și prin implementarea noilor mecanisme de stimulare (de exemplu, cota „zero” pentru profiturile reinvestite etc.);
  Unele regimuri fiscale sau stimulente fiscale și-au dovedit eficiența în creșterea interesului investitorilor pentru Moldova. Este important să se mențină aceste stimulente cât mai mult posibil pentru a continua explorarea beneficiilor regimului pentru mediul de afaceri și bugetul de stat (prin creșterea veniturilor, în principal venituri „înălbite”). De asemenea, pentru stimularea investițiilor interne, este crucial să fie acordată o șansă companiilor să reinvestească profiturile în activitatea lor și să nu plătească impozitul pe profit dacă se ia această decizie.
 • Asigurarea unei abordări transparente, bazate de risc, a controalelor fiscale.
  Controalele fiscale urmează să se bazeze pe analiza riscurilor, fără a admite implicarea factorilor exogeni în planificarea și realizarea acestora. Accesul la informația ce ține de planificarea controalelor urmează să se realizeze în strictă conformitate cu legislația, inclusiv prin publicarea informației relevante pe platformele dedicate (controlul de stat). De asemenea, dreptul la contestarea actului de control și/sau a deciziei de control, precum și dreptul de contestare a deciziei în organele de drept trebuie respectate cu strictețe.
 • Asigurarea că toate procedurile fiscale sunt explicate în mod exhaustiv și adecvat, evitând tratări duble sau generale, iar cele mai bune practici în aplicarea reglementărilor fiscale sunt transparente și clare pentru toate părțile implicate.
  Este foarte important că nu doar legislația fiscală să fie clară și aplicabilă, dar și actele normative secundare care vin să explice unele norme legale din punct de vedere aplicativ. Respectiv, e nevoie ca Baza generalizată a practicii fiscale să fie în permanență actualizată și completată, pentru a crea o înțelegere unică și comprehensivă a subiectelor de administrare fiscală. De asemenea, actele normative prin care se aprobă procedurile fiscale trebuie să respecte procedurile de transparență și consultare general stabilite, dar și să se realizeze cu implicarea activă a mediului privat, pentru a capta cele mai bune experiențe și a anticipa potențialele probleme ce ar putea să apară la aplicarea acestora.
PRIORITATEA IV: Asigurarea unui cadru de reglementare competitiv al pieței muncii

Insuficiența resurselor umane calificate pe piața națională a muncii, generată de emigrarea masivă și adaptarea lentă a programelor educaționale existente în cadrul instituțiilor de învățămînt, continuă să constituie unele din principalele probleme întâmpinate de către angajatori în procesul de recrutare a persoanelor.

Aceste probleme pot fi parțial eradicate prin reformarea sistemului educațional, luând în considerare cerințele actuale și viitoare ale sectorului economic, pentru a pregăti absolvenți să corespundă necesităților reale ale sectorului privat și public din Republica Moldova.

O altă problemă care se perpetuează în timp se referă la rigiditatea pieței muncii ca factor de descurajare a creșterii economice dinamice.

Deși recunoscând efectele benefice ale eforturilor recente de modernizare a legislației muncii, antreprenorii evidențiază necesitatea de reformare a cadrului regulator în domeniul muncii, de reducere a poverii birocratice asupra angajatorilor și de transpunere a celor mai bune practici internaționale.

Activitățile îndreptate spre modernizarea Codului Muncii și a reglementărilor aferente trebuie să urmărească scopul creării condițiilor care să sporească la maxim productivitatea muncii, protejând în același timp drepturile fundamentale ale salariaților și asigurând creșterea sectoarelor cu un grad ridicat de ocupare a forței de muncă.

 • Reglementarea regimului juridic al clauzei de neconcurență în vederea protejării activităților economice ale angajatorilor și consolidării obligației de confidențialitate în raporturile de muncă;
 • Implementarea unei scheme de muncă pe termen scurt (după modelul „Kurzarbeit”) care ar permite angajatorilor, în cazul reducerii activităților economice, să gestioneze eficient, flexibil și rapid timpul de muncă al salariaților, cu condiția beneficierii de către salariați de un ajutor care ar compensa diminuarea salariului, achitat din bugetul de stat;
 • Îmbunătățirea regimului juridic al muncii la distanță;
 • Promovarea modificărilor pentru reglementarea muncii prin agent de muncă temporară;
 • Simplificarea în continuare a normelor privind imigrația pentru a facilita stabilirea în Moldova a lucrătorilor calificați și familiilor acestora atunci când ocupă locuri de muncă pentru care există cerință pe piața locală;
 • Încurajarea oferirii de beneficii salariaților prin acordarea stimulentelor fiscale companiilor care oferă astfel de beneficii lucrătorilor (exemple: tichete de masă, asigurare medicală facultativă, etc.).

PRIORITATEA V: Fluidizarea comerțului transfrontalier și sporirea accesului pe piețe

Politica comercială internațională

 • Avansarea negocierilor cu țările EFTA cu privire la încheierea unui acord de liber schimb;
 • Amendarea Acordului de Liber Schimb dintre Republica Moldova și Ucraina în vederea aplicării regulilor de origine PanEuroMed;
 • Identificarea noilor oportunități de încheiere a acordurilor de liber schimb cu alte țări;
 • Asigurarea unor condiții de concurență echitabilă între produsele de origine SUA și bunurile de origine preferențială;
 • Eliminarea barierelor tarifare pentru mărfurile originare din țări cu care Republica Moldova a semnat acorduri de liber schimb (ex. taxe pe ambalaj);

Procedurile vamale

Cu toate că procedurile vamale de export sunt considerate ca fiind mai facilitate, companiile se confruntă cu întârzieri și supra-birocratizare în procesul de emitere a certificatelor de origine. Statutul de agent economic autorizat nu este complet operațional din cauza lipsei liniilor de marcaj și a gestionării corespunzătoare a cozilor de camioane. Cerințele de reglementare și, prin urmare, costurile suplimentare de export în cazul trimiterilor poștale descurajează producătorii locali să-și promoveze activ produsele pe piețele externe.

Una dintre problemele principale invocate de către importatori este practica majorării nejustificate a valorii în vamă a mărfurilor importate, utilizând valori de referință. Aceasta se referă în special la prețurile indicate în facturi ale mărfurilor importate și la costurile de transport.
Lipsa unor reglementări corespunzătoare pentru terminalele vamale produce un impact semnificativ asupra costurilor legate de procedura de vămuire.

Siguranța alimentară și sănătate publică

Semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană a impulsionat intensificarea schimburilor comerciale între cele două părți, în mare parte generată de eliminarea barierelor tarifare și netarifare datorită efortului de apropiere a sistemului de reglementare al Moldovei de cel al UE. Totuși în continuare, cadrul legal din Moldova prevede numeroase aprobări ale autorităților sanitare înainte de plasarea pe piață a unui produs, de ex. coordonarea ambalajului, avertismente de sănătate, notificarea produselor noi și a produselor cu compoziție modificată, prezentarea ingredientelor, suplimentar la cerințele cu privire la certificare sanitară și certificare de conformitate. Aceste certificări sunt de cele mai multe ori redundante, generează procese birocratice, împovărătoare și consumatoare de timp, Ucraina, de exemplu renunțând deja la multe din ele.

Remuneraţia compensatorie pentru copia privată

Legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe explică într-un mod neclar mecanismul de percepere a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată și nu stabilește o listă explicită a echipamentelor și suporturilor pentru care se percepe remuneraţia compensatorie pentru copia privată.

Pe de altă parte, cuantumul remuneraţiei compensatorii stabilit de lege pentru titularii de drepturi constituie 3% din valoarea bunurilor importate, care este unul dintre cele mai mari niveluri compensatorii din lume.

Legea este interpretată excesiv și abuziv de către beneficiarii remuneraţiei colectate (organizații de gestiune colectivă), solicitând plata remunerației de minim 3% pentru diverse suporturi, cum ar fi smartphone-urile, computerele și alte dispozitive similare, pretinzând că aceste dispozitive sunt utilizate pentru producerea copiilor private.

PRIORITATEA VI: Sporirea gradului de utilizare a serviciilor financiare

Acces la finanțe

Conform Băncii Mondiale, indicele creditului intern pentru sectorul privat (% din PIB) constituie 24,8, fiind o performanță destul de scăzută în comparație cu cea din regiune (Serbia - 54,7). Prin urmare, trebuie încurajată finanțarea agenților economici pentru a se dezvolta, pe de o parte, și oferirea creditelor de către creditorii instituționali pe de altă parte. Legea nr. 179/2016 dedicată IMM-urilor a etichetat doar potențialele mecanisme de finanțare pentru companiile mici și mijlocii, inclusiv start-up-uri inovatoare, nefiind elaborate reglementări subsidiare. Astfel potențialii investitori sunt descurajați de a se angaja în astfel de finanțări și de a acoperi deficitul de finanțare a întreprinderilor mici.

Servicii de plată

Băncile și prestatorii de servicii de plată nebancare asigură circulația corespunzătoare a banilor în economie, concentrându-se pe plățile electronice (fără numerar) și implementând cele mai bune tehnologii FinTech pentru a deveni cât mai digitale în acest sens.

 • Dezvoltarea și implementarea strategiei de reducere a circulației numerarului în economia națională;
 • Desfășurarea unei campanii educaționale multi-instituționale pentru consolidarea cunoștințelor populației despre serviciile financiare ;
 • Asigurarea concurenței loiale pe piața serviciilor de plată (din perspectiva reglementărilor și combatereii activităților furnizorilor fără licență);
 • Transpunerea prevederilor Directivei nr. 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne – PSD2;

Asigurări

Sectorul asigurărilor este subdezvoltat și continuă să se lupte împotriva concurenței neloiale. Datorită faptului că unii jucători ar putea să întâmpine dificultăți în conformarea la cerințele prudențiale financiare, există un risc permanent de practicare a regulilor de joc diferite în sector.

 • Adoptarea unei noi legi privind activitatea de asigurare și reasigurare în strictă conformitate cu recomandările experților internaționali;
 • Asigurarea faptului că auditul companiilor de asigurări în scopuri financiare și în scop de evaluare a conformității cu reglementările AML se face de către companii de audit profesionale și recunoscute;
 • Asigurarea transparenței în divulgarea indicatorilor privind stabilitatea financiară a companiilor de asigurări. Controlul strict al indicatorilor de stabilitate financiară a companiilor de asigurări, în special în ceea ce privește solvabilitatea pe termen lung și rata de lichiditate, precum și calitatea activelor care acoperă rezervele de asigurare, pentru a evita orice problemă de plată a daunelor în avans;

Fondurile de pensii facultative

 • Dezvoltarea legislației secundare în vederea punerii în aplicare a Legii privind fondurile de pensii facultative recent adoptate;
 • Dezvoltarea unui regim fiscal atractiv pentru a stimula dezvoltarea fondurilor de pensii facultative.
PRIORITATEA VII: Asigurarea tranziției la o economie verde

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, dar totodată sunt parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii externi de dezvoltare. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile şi promovarea economiei verzi în țara noastră. Republica Moldova s-a angajat să armonizeze legislația națională la cea europeană și să asigure integrarea prevederilor de protecție a mediului, utilizarea rațională a resurselor și eficiență energetică, în toate sectoarele economiei naționale și ale vieții sociale.

Energia din surse regenerabile
Republica Moldova trebuie să-și elaboreze viziunea și strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, luând în calcul reducerea emisiilor CO2 prin decarbonizarea sectorului energetic, al transporturilor și industriei.

Elaborarea și aprobarea Planului Național de Energie și Climă este necesară pentru setarea țintelor privind reducerea emisiilor, stabilirea ponderii de energie curată în mixul energetic, precum și alte măsuri menite să reducă poluarea și să combată efectele schimbărilor climatice.

Promovarea producției de energie regenerabilă va contribui nu doar la decarbonizarea sectorului, dar și la întărirea securității energetice.

Deși cadrul normativ primar și secundar pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile, bazat pe licitație, a fost adoptat și intrat în vigoare încă în anul 2018, până în prezent nu s-a lansat nici o licitație.

Reglementările privind gestionarea deșeurilor
Deși din punct de vedere istoric legislația cu privire la mediu nu a fost considerată o preocupare pentru sectorul privat, având în vedere angajamentele statului de a pune în aplicare legislația UE în materie de mediu, pentru sectorul privat sunt stabilite, în mod principial, noi obligații.

 • Adoptarea reglementărilor subsidiare în ce privește incinerarea și coincinerarea deșeurilor, sprijinind astfel crearea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor;
 • Implementarea principiului Responsabilității Extinse a Producătorului, ținând cont de cele mai bune practici ale UE și eliminând autoritatea publică ca intermediar financiar;

Reglementările privind epurarea apelor uzate
Crearea unor mecanisme financiare de încurajare a producătorilor locali să implementeze cele mai bune tehnici disponibile în domeniul gestionării apelor reziduale rezultate din procesul de producere.

Agricultura ecologică
Sectorul ecologic al Republicii Moldova are un potențial considerabil de creștere. Proximitatea de piața UE oferă agricultorilor din Republica Moldova un avantaj competitiv, în special datorită Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

 • Asigurarea accesului produselor ecologice locale pe piețele internaționale prin simplificarea regulilor de acces în Republica Moldova a organelor de certificare ale UE;
 • Subvenționarea agriculturii ecologice cu focus pe export.
PRIORITATEA VIII: Stimularea dezvoltării sectoarelor reglementate

Piața farmaceutică

Există o nevoie persistentă de dezvoltare în Moldova a unei piețe transparente, eficiente și nediscriminatorii pentru produsele farmaceutice, echipamentele medicale și serviciile de asistență medicală.

O cooperare continuă între toate părțile interesate – atât publice, cât și private - ar trebui să fie concentrată pe o viziune comună a reformei în domeniul asistenței medicale menită să garanteze accesul la servicii de sănătate accesibile și calitative pentru cetățenii moldoveni, înrădăcinându-se astfel percepția că Moldova este un loc sigur de viață și muncă.

Piața produselor farmaceutice și a serviciilor medicale este una specifică, care într-adevăr are nevoie de supraveghere și reglementare din partea autorităților publice. Cu toate acestea, reglementările excesive și nejustificate ale pieței, legate, printre altele, de reglementările privind controlul prețurilor, autorizare medicamentelor etc., fără o analiză și justificare adecvată și în lipsa mecanismelor funcționale de control, duc la denaturări ale pieței, reducerea investițiilor și deficit de produse.

Telecomunicații

Industria telecomunicațiilor are o importanță deosebită pentru economia Moldovei, contribuind semnificativ la creșterea produsului intern brut, promovând creșterea economică și incluziunea digitală, și sprijinind dezvoltarea industriei TI.

Cu toate acestea, industria telecomunicațiilor se confruntă cu o serie de probleme care pot compromite angajamentul acesteia de a investi în continuare în Republica Moldova.

PRIORITATEA IX: Avansarea în domeniul transformării digitale

Transformarea digitală revine pe primele linii ale agendei guvernamentale în perioada COVID-19. Perioada pandemică a fost o perioadă de regândire care începe o nouă eră în relațiile B2G, iar transformarea digitală devine o necesitate pentru serviciile publice. Cu toate acestea, unele provocări trebuie să fie abordate pentru a face perspectivele B2B și B2C mai digitalizate.

 • Elaborarea documentului cadru pentru digitalizare, cu trasarea obiectivelor imediate (quick-wins) și acțiuni pe termen mediu și lung, cu focus pe toate dimensiunile digitalizării (digitalizarea sectorului public, digitalizarea sectorului privat și alfabetizarea digitală a populației);
 • Țintirea problemelor legate de comerțul electronic, inclusiv servicii de plată, logistică, taxe vamale și proceduri, înființare și marketing, precum și alte aspecte conexe (impozitare și contabilitate, de exemplu);
 • Facilitarea implementării reglementărilor e-KYC;
 • Simplificarea procedurilor din spatele semnăturii electronice și stabilirea unui mecanism care va permite semnăturile electronice necalificate în procesele B2B și interne;
 • Acceptarea semnăturilor electronice emise în alte țări, inclusiv recunoașterea unilaterală a semnăturii electronice emise în UE;
 • Extinderea posibilității de a desfășura proceduri judiciare prin intermediul videoconferințelor;
 • Asigurarea în continuare a digitalizării serviciilor publice oferite agenților economici;
 • Asigurarea unei interoperabilități depline între registrele și instituțiile publice;
 • Oferirea accesului agenților economici la registrele deținute de stat la tarife rezonabile;
 • Sprijinirea creării unei platforme de interoperabilitate între Serviciul Fiscal de Stat, executori judecătorești și entități din sectorul financiar;
 • Excluderea circuitului documentelor confirmative (extrase de la ASP) pe suport solid în contextul tranzacțiilor imobiliare la etapa autentificării notariale a acestora considerând accesul on-line a notarilor la extrasele cadastrale;
 • Extinderea posibilităților pentru adoptarea hotărârilor prin corespondență și mijloace de comunicare electronică în cadrul adunărilor generale ale asociaților societăților cu răspundere limitată.