AmCham Moldova a prezentat un șir de propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

  • 29.01.2024

AmCham Moldova a prezentat autorităților publice un șir de propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Asociația consideră că lacunele legislative, normele neclare şi greu de a fi executate, care se conţin în Legea nr. 174/2021, pun investitorii în faţa unor riscuri semnificative de interpretare și aplicare incorectă a acesteia. Acest fapt creează incertitudini cu privire la tratamentul investițiilor străine directe și poate descuraja realizarea lor în economia Republicii Moldova.

Datorită acestui fapt, AmCham Moldova este interesată în a contribui la îmbunătățirea prevederilor cadrului normativ luând în considerare bunele practici internaționale, în vederea protecției investițiilor curente și excluderii oricăror potențiale neclarități care pot apărea în viitor.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la următorul LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova presented to public authorities a series of proposals for improving the mechanism for examining investments of importance for state security.

The association believes that the legislative loopholes, the unclear and difficult-to-enforce rules contained in Law no. 174/2021, put investors in front of significant risks of its incorrect interpretation and application. This fact creates uncertainties regarding the treatment of foreign direct investments and may discourage their implementation in the Republic of Moldova's economy.

Due to this, AmCham Moldova is interested in improving the provisions of the normative framework, considering good international practices to protect current investments and exclude any potential ambiguities that may arise in the future.

The position paper can be accessed at the following LINK.

For more information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go