AmCham a expediat Guvernului și Parlamentului o scrisoare referitoare la organizarea muncii în schimburi prin prisma prevederilor Codului muncii

  • 17.07.2023

Potrivit normelor Codului muncii în vigoare, durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă).

Reglementarea actuală din Codul muncii în opinia asociației pare a face imposibilă organizarea schimburilor cu durata de 8 ore (durata normală de muncă), or repausul între schimburi care ar trebui asigurat, ținând cont și de pauza de masă de minim 30 minute , trebuie să fie de cel puțin 17 ore consecutive (în interpretarea cea mai favorabilă salariaților).

Aceste norme legale par să impună angajatorilor obligații care, efectiv și real nu pot fi îndeplinite din considerentul depășirii celor 24 de ore astronomice dintr-o zi.

Asociația propune autorităților publice ajustarea normelor Codului muncii la prevederile acquis-ului comunitar (Directivei 2003/88/CE) și reglementarea faptului că durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decât 11 ore consecutive.

Scrisoarea de poziție poate fi consultată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

_______________________________________________________________________________________________________________________

According to the norms of the Labor Code in force, the duration of the interruption in work between shifts cannot be less than twice the duration of the working time of the previous shift (including the meal break).

In the opinion of the association, the current regulation of the Labor Code seems to make it impossible to organize shifts lasting 8 hours (normal working time), or the rest between shifts that should be ensured, taking into account the meal break of at least 30 minutes, must be of at least 17 consecutive hours (in the most favorable interpretation for employees). 

These legal norms impose obligations on employers that cannot be fulfilled due to exceeding the astronomical 24 hours in a day.

The association proposes to the public authorities the adjustment of the norms of the Labor Code to the provisions of the community acquis (Directive 2003/88/EC) and the regulation of the fact that the duration of the interruption in work between shifts cannot be less than 11 consecutive hours.

The Position Paper can be accessed here.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go