AmCham a transmis Guvernului avizul său cu privire la proiectul de lege pentru modificarea legii societăților cu răspundere limitată, legii societăților pe acțiuni, legii pieței de capital, ș.a.

  • 08.06.2023

Pe 8 iunie 2023, AmCham a transmis Guvernului avizul său cu privire la proiectul de lege pentru modificarea legii societăților cu răspundere limitată, legii societăților pe acțiuni, legii pieței de capital, ș.a.

Proiectul de lege a fost elaborat de către un grup de lucru din subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, membrii AmCham contribuind activ la elaborarea acestuia.

Proiectul de lege conține mai multe propuneri importante și inovatoare pentru a facilita guvernanța corporativă în societățile cu răspundere limitată și parțial în societățile pe acțiuni.

Cu titlu de exemplu, proiectul de lege:

- reglementează regimul contractului de realizare a drepturilor între asociați;

- reglementează posibilitatea ca un asociat să se retragă din societate fără a-și înstrăina părțile sociale;

- renunță la regula proporționalității dintre valoarea părții sociale și drepturile oferite (dreptul de vot, dreptul la dividende și alocarea activelor la lichidare), dacă asociații convin asupra acestui fapt;

- implementează conceptul de părți sociale virtuale;

- exclude pragul maxim al numărului de asociați în societățile cu răspundere limitată;

- altele.

Prin intermediul scrisorii sale de poziție, AmCham propune, suplimentar normelor inovatoare deja cuprinse în proiectul de lege, reglementarea posibilității de a stipula convenții de arbitraj în statutul societăților cu răspundere limitată.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la următorul link.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On June 8, 2023, AmCham sent the Government its opinion on the draft law to amend the law on limited liability companies, joint stock companies, capital markets, etc.

The draft law was drafted by a working group under the Ministry of Economy and the Economic Council to the Prime Minister; AmCham members actively contributed to its drafting.

The draft law contains several important and innovative proposals to facilitate corporate governance in limited liability companies and partly in joint stock companies. 

By way of example, the draft law:
- regulates the shareholders' agreement regime;
- regulates the possibility of an associate withdrawing from society without alienating its shares;
- waives the rule of proportionality between the value of the social share and the rights offered (the right to vote, the right to dividends, and the allocation of assets upon liquidation), shall the associates agree;
- implements the concept of virtual social shares (phantom stock);
- excludes the maximum threshold of the number of associates in companies with limited liability;
- OTHER.

Through its position paper, AmCham proposes, in addition to the innovative proposals already contained in the draft law, the regulation of the possibility of stipulating the arbitration agreement in the articles of incorporation of limited liability companies.

The position paper can be accessed here.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go