AmCham welcomes the adoption in the final reading of the draft law amending the Labor Code

  • 01.08.2022

AmCham welcomes the adoption in the final reading of the draft law amending several normative acts (no. 146/2022)

The changes made to the Labor Code are intended to improve the business climate in Moldova from the perspective of labor legislation and largely correspond to the association's vision in this field.

Among the main proposals promoted by AmCham are:

1. Legal regulation of the non-competition clause in employment contracts

The non-competition clause, as a specific clause of the individual employment contract, obliges employees not to provide, in their interest or that of a third party, an activity that competes with that provided for employers, which will be valid for a period not greater than one year. During this period, employers will have to pay employees a monthly allowance of no less than 50% of the employee's average monthly salary.

The non-competition clause will have to expressly provide for the geographical area for which it applies, the activities for which it is valid, the period for which it produces its effects, the amount of compensation, and the method of its payment.

For the violation of the non-competition clause, the employees will have to return the allowance received and recover the damage caused.

2. Limitation of the amount of compensation in case of illegal dismissal/transfer of the employees

The draft law establishes that in the event of the reinstatement of employees illegally transferred or dismissed, employers will be obliged to pay compensation for the entire period of forced absence from work in an amount that will not exceed 12 average monthly salaries of employees.

Other norms promoted or enhanced by AmCham include:

3) Increasing the trial period that can be established for employees up to 6 months;

4) Clarification of the meaning of the term "medical certificate";

5) Clarification of the grounds for dismissal of employees based on art. 86 para. (1) lit. e) from the Code (finding unsatisfactory fulfillment of individual performance indicators);

6) Modification of the term of notification of the shift work schedule;

7) Improving the provisions regarding the compensation for overtime work with free hours;

8) Improving the regulations regarding the forms of salary payment.

The association thanks its members and the public authorities for the great cooperation in the process of promoting the draft law.

The finalized draft law can be consulted on the website of the Parliament of the Republic of Moldova.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.  

_________________________________________________________________________________________________________________

AmCham salută adoptarea în lectura finală a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 146/2022)

Modificările operate asupra Codului muncii sunt menite să îmbunătățească climatul de afaceri din Moldova din perspectiva legislației muncii și corespund în mare parte viziunii asociației în acest domeniu.

Printre principalele propuneri promovate de către AmCham se numără:

  1. Reglementarea legală a clauzei de neconcurență în contractele de muncă

Clauza de neconcurență, în calitate de clauză specifică a contractului individual de muncă, obligă salariații să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatori, care va fi valabilă pentru o perioadă nu mai mare de un an. Pe parcursul acestei perioade, angajatorii vor trebui să achite salariaților o indemnizație lunară în mărime nu mai mică de 50% din salariul mediu lunar al salariatului.

Clauza de neconcurență va trebui să prevadă expes aria geografică pentru care se aplică, activitățile pentru care este valabilă, perioada pentru care își produce efectele, cuantumul îndemnizației și modul de plată a acesteia.

Pentru încălcarea clauzei de neconcurență, salariații vor trebui să restituie indemnizația primită și să recupereze prejudiciul cauzat.

  1. Plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului

Modificarea din proiect reglementează faptul că în cazul restabilirii la locul de muncă a salariaților transferați sau eliberați nelegitim din serviciu, angajatorii vor fi obligați să plătească în mod obligatoriu despăgubiri pentru întreaga perioadă de absență forțată de la muncă într-o mărime care nu va depăși 12 salarii medii lunare ale salariaților.

Printre alte norme promovate sau îmbunătățite de către AmCham se numără:

  1. Majorarea perioadei de probă care poate fi stabilită salariaților până la 6 luni;

  2. Clarificarea semnificației termenului „certificat medical”;

  3. Clarificarea temeiului de concediere a salariaților în baza art. 86 alin. (1) lit. e) din Cod (constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță individuală);

  4. Modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi;

  5. Îmbunătățirea prevederilor referitoare la compensarea muncii suplimentare cu ore libere;

  6. Îmbunătățirea reglementărilor referitoare la formele de plată a salariului.

Asociația aduce mulțumiri membrilor săi și autorităților publice pentru buna cooperare în procesul promovării proiectului de lege.

Proiectul de lege redactat poate fi consultat pe website-ul Parlamentului Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, Policy Manager, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

Latest Policy Win