AmCham a comunicat despre necesitatea asigurării unei reglementări transparente a activității în domeniul publicității în municipiul Chișinău

  • 07.09.2020

AmCham s-a adresat către Primarul general al municipiului Chișinău solicitând asigurarea unei reglementări transparente a activității în domeniul publicității în municipiul Chișinău.

Asociația a atras atenția asupra faptului că autoritățile publice locale la moment întreprind acțiuni îndreptate spre demontarea mai multor dispozitive publicitare localizate pe teritoriul mun. Chișinău care dispun de autorizare valabilă sau pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate al autorizației, solicitări care nu sunt satisfăcute, fără o înțelegere clară a prevederilor legale care stau la baza adoptării respectivelor decizii, ignorându-se inclusiv procedura aprobării tacite.

Se consideră că pe lângă o posibilă încălcare a drepturilor agenților economici care desfășoară activitate în domeniul publicității, reputația întreprinzătorilor care își plasează publicitatea produselor sau serviciilor pe respectivele dispozitive de asemenea are de suferit, publicul larg percepândându-i în calitate de responsabili pentru plasarea neautorizată a respectivelor dispozitive, fapt semnalat Asociației.

Nu în ultimul rând, asociația a comunicat despre lipsa înțelegerii soartei proiectului Regulamentului privind publicitatea în Chișinău, mediul de afaceri neavând siguranța în ceea ce privește conținutul viitoarelor reglementări, inclusiv prin prisma obiecțiilor exprimate cu referire la legalitatea soluțiilor.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________


AmCham addressed the General Mayor of Chisinau requesting to ensure a transparent regulation of the advertising activity in Chisinau.

The Association drew attention that the local public authorities are currently taking actions aimed at dismantling several advertising devices located in Chisinau that have a valid authorization or for which the extension of the validity of the authorization has been requested, requests that are not satisfied, without a clear understanding of the legal provisions on which the adoption of those decisions is based, the tacit approval procedure being ignored.

It is considered that in addition to a possible infringement of the rights of economic operators in the field of advertising, the reputation of entrepreneurs who advertise their products or services on devices also suffers, the general public perceiving them as responsible for the unauthorized placement of those devices, a fact reported to the Association.

Finally, the Association communicated about the lack of understanding of the consultation stage of the draft Regulation on advertising in Chisinau, the business community not being sure about the content of future regulations, including in light of the objections expressed earlier regarding the legality of solutions.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go